W związku z wejściem w życie dnia 24.05.2023 roku Ustawy implementującej zapisy Dyrektywy SUP (Single Use Plastics), udostępniamy Państwu skrót
najważniejszych informacji i zmian, które obowiązują od dnia wczorajszego.

Ustawa o obowiązkach gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej, wprowadza szereg zmian systemowych, mających na celu
ograniczenie zużycia jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych oraz
wprowadzenia systemów rozszerzonej odpowiedzialności producentów,
wprowadzania alternatywnych produktów oraz zwiększania świadomości społecznej. Zmiany te będą sukcesywnie wdrażane w życie w terminach wskazanych w ustawie.

Niestety media: telewizja, radio, internet wprowadzają wiele niewłaściwych i nierzetelnych informacji. Naszą i Państwa rolą jest przekazywanie informacji zgodnych z przepisami i takich, które faktycznie zawiera ustawa.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na temat wdrożonych przepisów.

Dyrektywa SUP – implementacja do polskiego prawa_na dz 24.05 short